Kreowski, Hofkirchner_2015-12-10_6033 kom75

H.-J. Kreowski (MLS) und W. Hofkirchner (MLS), Kovorsitzende des AK “Emergente Systeme”; Foto: D. Linke